Make Love Better: Procházení křižovatek moci

online seminář

pondělí 1. února 17:30 – 21:30

Online seminář s Jan Dworkin, která představí způsob s nímž procesově orientované psychologie přistupuje ke vztahům a k dynamice moci ve vztazích.

Seminář, v němž budeme brát vztah jako dojo, v němž se máme hodně co učit. Budete rozvíjet znalost svých vědomých a nevědomých sil – osobních i sociálních. Budete zkoumat společenská a kulturní zranění, která ovlivňují to, jak se vztahujete k ostatním. Uvidíte, jak dynamika moci ovlivňuje vaši záměrnou a mimoděčnou komunikaci a staví překážky intimitě a porozumění.

Stejně jako celý svět, jsou naše vztahy komplikované a chaotické. Dnešní vztahy, ať už romantické, sexuální, obchodní nebo přátelské často přesahují hranice národnosti, rasy, třídy, věku, náboženství a kultury. A i když mnoho společností neuznává rozmanitost ve vztazích a nepřijímá méně konvenční modely vztahů či rodinného života, jsou všechny vztahy vždy v jistých ohledech mezikulturní, rozmanité a plné mocenských rozdílů.

Jan Dworkin o vzájemné závislosti ve vztazích

Pokud si osvojíme schopnost orientovat se v těchto rozdílech, přátelství a partnerství nehledě na sociální skupiny se mohou stát osvícením a transformací. Střetnutí kultur ve vztazích nás může probudit, učit nás o sobě, o druhých a o světě.

Seminář je ideální příležitostí pro kohokoli, kdo se chce více dozvědět o dynamice moci ve svých vlastních vztazích. Do velké míry je určen také facilitátorům, mediátorům, terapeutům a koučům, kteří chtějí rozšířit svůj pohled a posunout na vyšší úroveň své pochopení a dovednosti.

Naše společná práce bude sestávat z kombinace teoretického výkladu, cvičení vnitřní práce a živých demonstrací.

Jan Dworkin, PhD (USA)

Vynikající terapeutka, učitelka, trenérka, organizační konzultantka, zprostředkovatelka konfliktů, tvůrce týmu, programová designérka, a mentorka s léty mezinárodních a mezikulturních zkušeností. Vede vzdělávací semináře Procesové práce po celém světě, koučuje vedoucí osobnosti a týmy nejrůznějších odvětví. Spoluzakladatelka postgraduální školy Process Work Institute (PWI), zaměřené na výzkum a výcvik v procesově orientované psychologii, kterou vedla po 10let. Je autorkou knihy Udělejte lásku lepší: Jak vlastnit svůj příběh, navázat spojení se svým partnerem a prohloubit své vztahy (Belly Song Press, 2019) díky níž se stala hostem v mnoha podcastech a veřejných médiích.

Jan je charismatická osobnost a má virtuózní schopnost jasného výkladu, který se zároveň dotýká mnoha vašich vrstev. Vede vás k porozumění sobě samému a vede Vás hluboko k dosud nepřístupným místům uvnitř vašeho vnitřního světa. K místům jež jste neznali a nebo jste jim nepřikládali význam. Radikálně transparentní a zranitelná, jasná, silná a přesná. Její přímost, hluboké porozumění, i to jak vnáší do práce sebe sama, bez ohledu na svou roli nebo funkci,
vytváří prostředí důvěry, dodává vám odvahu. Jan se vrhá se na věc, dává výzvy a probouzí chuť zkoumat, pozorovat a měnit. Chuť aktivně se přidat k tomu, co volá po vyslyšení.

Svou práci zakládá na kultivaci vědomí. Vědomí toho, jak se vidíte a jak vás vidí ostatní; vědomí přirozených a nadpřirozených světů; vědomí viditelných a neviditelných rozměrů. Pomáhá najít autentickou cestu jak žít v souladu s vaší pravdou, i kdyby se to zdálo šílené a úplně mimo a vedlo to do potíží. Párum, týmům a skupinám pomáhá spojit se s původní vizí a záměrem být spolu. Učit se komunikovat a spolupracovat navzdory všem rozdílům. Rozpoutat tvořivost a růst číhající pod povrchem konfliktu a boje.

Seminář probíhá online na platformě Zoom a je otevřen všem bez nutnosti předchozích zkušeností.

Seminář bude probíhat v angličtině a bude konsekutivně tlumočen do češtiny.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.


Cena 2 820 Kč za osobu. Kurzovné se hradí předem na účet.

Cena 2 220 Kč za osobu při úhradě kurzovného do 18. ledna.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na

Co je procesová práce

Procesově orientovaná psychologie zahrnuje mysl, tělo a ducha. Navazuje spojení s procesem, který se odehrává hluboko pod našimi problémy a příznaky, aby jej pomohla vyřešit. Její podstatou je sledování povahy věcí vědomím.
Procesová práce slučuje do jednoho teoretického rámce práci s tělesnými symptomy, práci se sny, se vztahy, práci v extrémních psychických stavech a změněných stavech vědomí, práci s klienty v kómatu, práci v pohybu, meditaci a vnitřní práci, hlubokou práci s tělem.
Když s velkým zájmem, respektem a přesností následujeme proces jednotlivce, páru, rodiny nebo světa, mohou být silou vědomí uvedeny do přirozeného chodu dokonce i ty nejzaseknutější, chronické problémy.

Spočívá v následujících myšlenkách:

1: K růstu a učení se dochází na okraji vědomí a na hranici identity

Identita, se kterou se ztotožňujeme, určuje, jak vnímáme svět a jak reagujeme na situace. Jsme ale také tím, čím nejsme. Identita se stále mění. Náš pokrok se odehrává na hranicích vědomí, zahrnutím svých odmítnutých, vznikajících nebo dosud neznámých částí do vnímání sebe sama a do repertoáru svého chování.

Také pro společnost jsou lidé a skupiny na jejím okraji – umělci, vyvrženci, neumlčitelní jedinci – vždy zdrojem kreativity a kulturní transformace.

Tím, že ctí a zahrnuje to, co je na okraji, napomáhá procesová práce expanzi nad rámec toho, co je známé a dominantní.

2: To špatné, co se nám stalo, může být také tím nejlepším

…pokud se z toho učíte, nemůžete být poražení.

Máme přirozenou tendenci vyhýbat se tomu, co bolí, znepokojuje nás, co je náročné. Přitom máme sklony jitřit rány, když už se uzdravují. V tom je moudrost. Jít vstříc tomu, co nás bolí, položit se do toho a šikovně to prozkoumat se správným rozpoložením mysli nás může dovést k objevení smyslu, účelu, či nového směru, který čeká.

Nevyhýbejte se překážkám – to je jenom prohloubí. Místo toho je ve své vlastní fantazii zvětšete, zhoršete a zesilte. Zkoumejte je velmi podrobně a buďte otevřeni neočekávaným poznatkům a řešením.

Při procesu využíváme učení se v boji a inspiraci z překážek a bolesti. Všímáme si jejich účelu, skrytých výhod a sekundárních přínosů.

3: K harmonii je třeba disonance

Máme tendenci zbavovat se toho, co se staví proti nám nebo se nám prostě nehodí. Avšak takový způsob myšlení a jednání není udržitelný. Hluboká demokracie, filosofický základ procesové práce, ukazuje, že je třeba dát prostor všem hlasům a všem způsobům vnímání reality, aby bylo možné pochopit celek – systém. Když necháme zaznít různé hlasy, včetně těch emocionálních a extrémních, které jsou často vyloučený z veřejného projevu, interakce a dialogu, vytváří se lidské spojení a nečekaná řešení.

Procesová práce posouvá lidi, týmy, komunity od rozdělenosti a konfliktu ke spolupráci a učení se. Když ignorujeme části sebe samých, zanedbáváme menšiny, utlačujeme nebo zneužíváme slabší části celku, nastává krize. Poznejte a pochopte okrajové jedince vaší komunity i své vlastní šílenství a odmítnuté tendence.

4: Realita má mnoho rozměrů

Procesová práce oceňuje více realit: ty měřitelné, objektivní, ty subjektivní, psychologické, snové a ty nevýslovné duchovní reality bez hranic.

Konflikt vyvstává, když se lidé setkávají a komunikují spolu z různých úrovní zkušeností. Začneme-li respektovat realitu, v níž se druhý nachází, komunikace je účinnější a konflikty se zmírňují.

I když lidé zdůrazňují fakta: ty měřitelné, objektivní a důkazní aspekty reality, často se chovají, žijí a milují podle svých subjektivních, emocionálních a neracionálních zkušeností, pocitů a snů. Můžeme se stát ještě bdělejšími, rozpoznáme-li a oceníme různé úrovně prožívání v ostatních i v nás.

Poslouchejte a hluboce zvažujte úhly pohledu, které mají původ ve vašich snech, v přírodě a ve změněných stavech vědomí.

5: Moc je tvůj přítel

Síla pochází z mnoha míst a má mnoho podob. Nezbytnou částí našeho vývoje je rozpoznání moci, která nám byla dána barvou pleti, pohlavím, národností, sociálním postavením. Pro osobní růst a rozvoj je zásadní vstoupit do své vrozené, nebo těžce vydobyté síly. Zvláštní skupinou osobní síly jsou takzvané měkké síly. Zahrnují sebevědomí, schopnost projevovat zranitelnost, oddat se nejistotě, ladně vést nebo následovat, přijímat zpětnou vazbu a vyjadřovat širokou škálu emocí. Ty by měly být přijaty a oslavovány, neboť mohou být použity ve prospěch lidí a komunit.

Procesová práce dává rámec zkoumání mnoha dimenzí moci sociální, osobní či moci dané postavením. Učíte se správně používat své získané a vrozené výsady. To vám pomůže být efektivnější, když jste v pozici hierarchické moci.

6: Nemusíte nic vědět, abyste mohli snít

Jsme přirození kreativní a nápadití, ale bohužel se této vrozené schopnosti odnaučujeme během dospívání. Proces nás podporuje a učí nás znovu snít. Znovu živíme svou představivost, podporujeme mysl v bloudění a fantazírování, učíme se vsímat si zdánlivě bezvýznamných signálů, flirtů a tendencí. Spolu s tím zjišťujeme, že nové věci vyvstávají z moudrosti našich nejhlubších já. Odvážíte-li se ponořit hluboko do svého jedinečného, najdete svého největšího učitele.

Každý dokáže rozvinout svůj vlastní způsob pozorování vizí, tělesných vjemů, pohybů, okolních signálů a využít je pro vlastní růst. Procesová práce nabízí řadu metod a dovedností, které umožňují ponořit se hluboko do jedinečnosti zážitků a poskytne přístup k vnitřní moudrosti.

přejít na rezervaci místa