Procesová psychologie - hlubší význam vztahu

online seminář

středa 21. října, 18:00 – 22:00

Gary Reiss – terapeut a učitel světového významu představí svůj originální přístup k Procesově orientované práci se vztahy, který vychází z původních metod Procesové práce i čerstvých poznatků “Druhého výcviku” – progresivního křídla Procesové práce.

Seminář je určen profesionálům všech spřízněných oblastí, včetně terapeutů a koučů, a všem, kteří chtějí vztahům porozumět a zlepšit svůj vztahový život.

Procesově orientovaná práce navazuje spojení s tím, co se odehrává hluboko pod našimi problémy a vnějšími příznaky. Pěstuje v nás schopnost odhalit skrytý proces, který se snaží něco vyřešit a spojuje nás s ním. Procesová práce učí, jak sledovat neviditelnou povahu věcí vědomím, ať už se jedná o jednotlivce, pár, rodinu nebo svět. Odhaluje nám často překvapivé důvody a příčiny jevů, problémů a událostí a pomáhá nám přidat se k procesu na úrovni mysli, těla a ducha a pomoci mu dospět k vyřešení. Když s velkým zájmem, přesností a úctou následujeme proces, mohou být silou vědomí uvedeny do přirozeného chodu dokonce i ty nejzaseknutější chronické problémy.

Procesová práce má mocné nástroje k řešení těch nejobtížnějších problémů ve vztahu. Učí nás vidět jeho hlubší význam a tím ho posunout na jinou úroveň. Dokáže přivést zpět k sobě i ty nejvzdálenější polarity a pomůže konflikt rozpustit a proměnit v novou souhru. Seminář vás vede k uvědomění mnoha zázraků, výzev a napětí v každém vztahu a vidět jej jako největšího učitele.

Zasvětí vás do následujících oblastí:

  • pochopení jakou roli má rodina v našich současných vztazích
  • práce s původními „dětskými sny“ o našich vztazích
  • základní práce s konfliktem
  • konflikty X a U – využití Země k pohybu skrze vaše nejhlubší polarity
  • čtyři fáze práce s konfliktem – jak plynule projít všemi fázemi konfliktu, abyste nikde neustrnuli a zvýšili šance na pozitivní výsledek
  • osvobození se od starých a opakovaných vztahových vzorců

Dr. Gary Reiss (USA)

Vzácná postava terapeutického světa. Snící muž, jehož práce je mu životním posláním. Více než 40 let své terapeutické praxe zasvětil rozkrývání jedinečných možností procesově orientované práce a jejímu vývoji. Dosahuje neobyčejných terapeutických výsledků v oblastech jako je terapie traumatu, léčení sexuality a rodinná terapie. Mezi jeho největší vášně patří i delikátní témata jako je terapie s klienty v kómatu či práce s extrémními duševními stavy.

Gary je osobnost obklopená kouzlem srdečnosti a nefalšovaného zájmu o druhé. Vládne uměním vytvářet prostředí porozumění a spokojenosti. Věří v individuální proces každého klienta a v jeho moc chopit se vlastního života.

Před více než dvaceti lety byl při jedné ze svých návštěv Izraele pro své schopnosti požádán, aby byl prostředníkem v urovnávání tamního národnostního konfliktu mezi Palestinci a Židy. Od té doby pomáhá také v řešení etnických a národnostních nepokojů v horkých oblastech po celém světě. Jeho zkušenosti v řešení extrémních konfliktů mu dovolují vidět skrytou dynamiku mnohdy neméně vyhrocených konfliktů v rámci rodiny či v partnerských vztazích.

Gary je hluboký učitel, obklopený magickou schopností proniknout do mnoha úrovní vědomí najednou. Je neobyčejně vnímavý ke svým studentům, plynule na ně reaguje přímým způsobem, avšak s jedinečnou citlivostí. Jeho způsob výuky vede skrze osobní prožitek a příběh, který vytváří obraz a zve do světa symboliky a metafory. Má obrovský smysl pro humor, lehkost, která vytváří překvapivě barevnou a zábavnou atmosféru, ve které je možné učit se obtížným tématům. Gary je také velmi fyzicky založená osoba, což studentům pomáhá hlouběji se spojit s vnitřním vědomím vlastního těla. Když jste poblíž Garyho, vždy se cítíte v pohodě. Cítíte, že si vás váží a že jste vítáni.

Seminář probíhá online na platformě Zoom a je otevřen všem bez nutnosti předchozích zkušeností.

Seminář bude probíhat v angličtině a bude konsekutivně tlumočen do češtiny.

Doplňující informace včetně údajů pro připojení vám přijdou nejpozději den před začátkem emailem. Pokud byste zprávu neviděli, zkontrolujte si záložky promo akcí, spam a případně se nám ozvěte na 723 078 959.

Cena 1 820 Kč za osobu. Kurzovné se hradí předem na účet.

Zajímá vás tento seminář? Rezervujte si místo!

rezervovat pro
místo na

Procesově orientovaná psychologie

Zahrnuje mysl, tělo a ducha. Slučuje do jednoho rámce originání techniky snění, práci s tělesnými symptomy, se vztahy, práci ve změněných stavech vědomí a v extrémních psychických stavech, práci v pohybu, meditaci, vnitřní práci a hlubokou práci s tělem. Spočívá v následujících myšlenkách:

1: Učit se a růst lze právě na okraji vědomí a na hranicích identity

Procesová práce napomáhá expanzi nad rámec toho, co je známé a dominantní, tím, že ctí a zahrnuje to, co je na okraji. Náš pokrok se odehrává na hranicích vědomí, zahrnutím svých odmítnutých, vznikajících nebo dosud neznámých částí do vnímání sebe sama a do repertoáru svého chování.Také pro společnost jsou lidé a skupiny na jejím okraji – umělci, vyvrženci, neumlčitelní jedinci – vždy zdrojem kreativity a kulturní transformace.

2: To špatné, co se nám stalo, může být také tím nejlepším

…pokud se z toho učíte, nemůžete být poražení. Při procesu využíváme učení se v boji a inspiraci z překážek a bolesti. Všímáme si jejich účelu, skrytých výhod a druhotných přínosů. Jít vstříc tomu, co nás bolí, položit se do toho a šikovně to prozkoumat se správným rozpoložením mysli nás může dovést k objevení smyslu, účelu, či nového směru, který čeká. Nevyhýbejte se překážkám – to je jenom prohloubí. Místo toho je ve své vlastní fantazii zvětšete, zhoršete a zesilte. Zkoumejte je velmi podrobně a buďte otevřeni neočekávaným poznatkům a řešením.

3: K harmonii je třeba disonance

Máme tendenci zbavovat se toho, co se staví proti nám nebo se nám prostě nehodí. Avšak takový způsob myšlení a jednání není udržitelný. Hluboká demokracie, filosofický základ procesové práce, ukazuje, že je třeba dát prostor všem hlasům a všem způsobům vnímání reality, aby bylo možné pochopit celek – systém. Když necháme zaznít různé hlasy, včetně těch emocionálních a extrémních, které jsou často vyloučený z veřejného projevu, interakce a dialogu, vytváří se lidské spojení a nečekaná řešení.

Procesová práce posouvá lidi, týmy, komunity od rozdělenosti a konfliktu ke spolupráci a učení se. Když ignorujeme části sebe samých, zanedbáváme menšiny, utlačujeme nebo zneužíváme slabší části celku, nastává krize. Poznejte a pochopte okrajové jedince vaší komunity i své vlastní šílenství a odmítnuté tendence.

Gary Reiss o extrémních duševních stavech

4: Realita má mnoho rozměrů

Procesová práce oceňuje více realit: ty měřitelné, objektivní, ty subjektivní, psychologické, snové a ty nevýslovné duchovní reality bez hranic. Konflikt vyvstává, když se lidé setkávají a komunikují spolu z různých úrovní zkušeností. Začneme-li respektovat realitu, v níž se druhý nachází, komunikace je účinnější a konflikty se zmírňují.

I když lidé zdůrazňují fakta: ty měřitelné, objektivní a důkazní aspekty reality, často se chovají, žijí a milují podle svých subjektivních, emocionálních a neracionálních zkušeností, pocitů a snů. Poslouchejte a hluboce zvažujte úhly pohledu, které mají původ ve vašich snech, v přírodě a ve změněných stavech vědomí. Můžeme se stát ještě bdělejšími, rozpoznáme-li a oceníme různé úrovně prožívání v ostatních i v nás.

5: Moc je tvůj přítel

Síla pochází z mnoha míst a má mnoho podob. Nezbytnou částí našeho vývoje je rozpoznání moci, která nám byla dána barvou pleti, pohlavím, národností, sociálním postavením. Pro osobní růst a rozvoj je zásadní vstoupit do své vrozené, nebo těžce vydobyté síly. Zvláštní skupinou osobní síly jsou takzvané měkké síly. Zahrnují sebevědomí, schopnost projevovat zranitelnost, oddat se nejistotě, ladně vést nebo následovat, přijímat zpětnou vazbu a vyjadřovat širokou škálu emocí. Ty by měly být přijaty a oslavovány, neboť mohou být použity ve prospěch lidí a komunit.

Procesová práce zkoumá mnoha dimenzí moci sociální, osobní či moci dané postavením. Učíte se správně používat své získané a vrozené výsady. A být obratnější, jste-li v pozici hierarchické moci.

6: Nemusíte nic vědět, abyste mohli snít

Jsme přirození kreativní a nápadití, ale bohužel se této vrozené schopnosti odnaučujeme během dospívání. Proces nás podporuje a učí nás znovu snít. Znovu živíme svou představivost, podporujeme mysl v bloudění a fantazírování, učíme se všímat si zdánlivě bezvýznamných signálů, flirtů a tendencí. Spolu s tím zjišťujeme, že nové věci vyvstávají z moudrosti našich nejhlubších já. Odvážíte-li se ponořit hluboko do svého jedinečného já, najdete svého největšího učitele.

Každý dokáže rozvinout svůj vlastní způsob pozorování vizí, tělesných vjemů, pohybů, okolních signálů a využít je pro vlastní růst. Procesová práce nabízí řadu metod a dovedností, které umožňují ponořit se hluboko do jedinečnosti zážitků a poskytne přístup k vnitřní moudrosti.

přejít na rezervaci místa