Obchodní, platební a storno podmínky

Registrace, rezervace a objednávka

Vyplněním a odesláním rezervačního formuláře u akce vzniká registrace na tuto akci. Registrací vyplňující objednává danou akci. Úhradou zálohy k registraci se registrace mění v rezervaci a z objednávky se stává závazná objednávka. Při zrušení objednávky ze strany objednatele je účtován storno poplatek ve výši zálohy (bez ohledu na obsazenost dílny či časový předstih, s jakým bylo zrušení provedeno).

Ve výjimečných případech lze registraci učinit ústně, telefonicky, emailem či jinými komunikačními prostředky. Veškeré obchodní podmínky takto učiněné registrace jsou shodné jako v případě registrace učiněné vyplněním rezervačního formuláře. Ve kterých případech je možná rezervace jinými způsoby než pomocí rezervačního formuláře je na rozhodnutí dodavatele a dodavatel nemusí registraci jinou formou než vyplněním rezervačního formuláře umožnit.

Ve specifických případech, pokud je tak výslovně uvedeno v popisu akce, může být závaznou objednávkou již registrace bez úhrady zálohy a také výše storno poplatku a podmínky účtování storno poplatku mohou být v popisu akce stanoveny jinak.

Akce může zahrnovat více dílů v různých termínech. Např. v případě ucelených cyklů lekcí či výcviků o více seminářích se jedná o jednu ucelenou akci. Pokud má akce v popisu uvedeno více dílů, jedná se o jednu ucelenou akci, i pokud je zvlášť vyčíslena cena některého či všech jednotlivých dílů, či je v rezervačním formuláři uveden datum pouze některé z částí.

Pokud není v popisu akce výslovně uvedeno, že lze objednat pouze její část, nebo pokud možnost objednání pouhé částí akce v popisu uvedena je, avšak objednavatel při registraci zvolil variantu objednávky celé akce, objednává objednatel vždy celou akci v plném rozsahu včetně všech jejích částí uvedených v popisu a zavazuje se uhradit její plnou cenu, popřípadě cenu všech jejích částí. Např. objednávkou kurzu o určitém počtu lekcí tak objednatel objednává celý kurz včetně všech jeho lekcí, objednávkou výcviku skládajícího se z více seminářů v různých termínech objednává celý výcvik včetně všech jeho seminářů apod.

Neúčastí na některých částech akce nevzniká objednateli nárok na snížení celkové ceny akce ani na poskytnutí náhradního plnění dodavatelem.

Pokud jsou stanoveny podmínky pro účast na akci či na některých jejích dílech, objednatel přebírá plnou odpovědnost za jejich splnění účastníkem v potřebném termínu. Pokud takové podmínky existují a splněny účastníkem v potřebném termínu nejsou, účastník nebude na danou akci či její díl vpuštěn. V takovém případě nevzniká nárok na snížení celkové ceny akce ani na poskytnutí náhradního plnění dodavatelem. Zároveň v takovém případě nese objednatel na vlastní náklady veškeré důsledky takové situace – takovými důsledky může být např. potřeba nahradit si zameškanou část akce jiným způsobem na náklady objednatele dle pokynů dodavatele či nemožnost v akci pokračovat. Výše zmíněnou podmínkou může být např. vykonání určitého množství samostatné praxe či vypracování zadaného domácího úkolu před pokračováním do dalšího dílu výcviku.

Měna úhrady události

Objednatel je povinen uhradit událost v měně, ve které si událost objednal a v přesné výši, která byla v této měně v popisu události jako cena uvedena.

Pořizování audiovizuálních záznamů

Objednatel i účastník berou na vědomí, že během akcí mohou být pořizovány fotografické, zvukové a audiovizuální záznamy. Účastník se přihlášením a vstupem na akci vzdává práv na jakékoliv takové záznamy a uděluje dodavateli svolení k budoucímu použití těchto záznamů (například k propagačním či výukovým účelům apod.).

Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Kapacita míst je omezena, při přijetí rezervační zálohy až po překročení této kapacity bude vaše rezervační záloha vrácena.

Rezervace místa trvá do okamžiku začátku akce. Dané místo poté může obsadit jiný účastník. Původní rezervační záloha v takovém případě bez náhrady propadá.

Vystavení faktury či daňového dokladu

Účastník je povinen bez zbytečného prodlení, nejpozději však 15 dní po své registraci, nahlásit, že bude potřebovat vystavit fakturu či daňový doklad, spolu se sdělením svých fakturačních údajů, a to prostřednictvím formuláře k tomu určeného, emailem či telefonicky. Pozdějších žádostem nebude možné vyhovět.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem akce či před začátkem první lekce uceleného kurzu a je podmínkou vaší účasti na akci.

Jednorázové vstupy na večery nebo pravidelné akce hradíte přímo lektorovi.

Předplatné nebo vstupné na akce hradíte na recepci.

Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem, nebo jsou uvedeny u dané akce, nebo pravidelné hodiny.

Příchod na kurz fyzicky pořádaný v našich prostorách

Účastník je povinnen na začátek kurzu přijít včas a s dostatečným předstihem na to, aby byla hladce vyřízena prezence a bylo možné včas začít. Vhodná doba může být 15 minut před začátkem. Pokud má účastník zpoždění, je povinnen nám toto oznámit telefonicky spolu s předpokládaným časem příchodu či příjezdu. Ten by však ani v takovém případě neměl nikdy u kratších lekcí přesáhnout 10 minut a u celodenních seminářů 30 minut po začátku.

Stejně tak je povinnen mít s sebou všechny další náležitosti pro vstup do kurzu, jako je případný doplatek v plné výši či případné další materiály a podklady, pokud byly pro vstup na daný kurz požadovány.

Pokud účastník při prezenci nemá dostatečnou hotovost ke kompletní úhradě zbývající částí kurzovného, nebude na předmětnou akci vpuštěn a jeho dříve uhrazená záloha propadá jako storno poplatek.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako vaše potvrzení závazku, že na akci přijdete. Její úhradou přijímáte svou odpovědnost za to, že se na akci budete moci dostavit, stejně jako důsledky níže uvedené, pokud se na akci nedostavíte. Tato záloha pokrývá zejména případy, kdy nemůžete dorazit z důvodu své nemoci, z důvodu nečekané časové indispozice, komplikace s dopravou a jiné důvody nedostavení se na kurz či událost, včetně okolností jako je vaše karanténa.

Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uplatňuje storno poplatek z celkového kurzovného, a to ve výši zálohy. Uhrazená záloha se nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli. Propadnutí zálohy není důvodem k poskytování slev na další akce či jiné termíny stejné akce, ani není možné zálohu na ně převádět. Tato záloha pokrývá zejména případy, kdy nemůžete dorazit z důvodu své nemoci, z důvodu nečekané časové indispozice, komplikace s dopravou a jiné důvody nedostavení se na kurz či událost, včetně okolností jako je vaše karanténa.

Zrušení účasti na individuálním sezení

Při zrušení účasti na individuálním sezení ze strany účastníka méně než týden před jeho termínem se účastník zavazuje uhradit jeho plnou cenu, případně za sebe sám sehnat náhradníka. Toto platí ať je důvod zrušení účasti jakýkoliv.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se do té doby uhrazené kurzovné nevrací. To platí i pro ucelené kurzy o více lekcích či výcviky o více seminářích. Pokud není stanovena jiná výše storno poplatku při přerušení účasti v průběhu akce, je účastník povinen při přerušení účasti v průběhu akce uhradit plnou cenu akce. Toto platí i pokud přerušením účasti přijde o možnost certifikace, která měla být jedním z výsledků absolvování akce, apod.

Při zameškání lekcí, částí semináře či seminářů ucelených cyklů není možné si tyto lekce či části nahradit, ani v současném kurzu, jiném souběžném kurzu či v dalším běhu téhož kurzu. Není možné za sebe na části akce posílat náhradníka.

Absence na části akce

Účastník nese plnou odpovědnost za svou účast na všech částech akce, bere na vědomí že absolvování veškerých dosavadních částí akce může být podmínkou pokračování v účasti na akci a bere na vědomí, že absence na některé části akce může znamenat nemožnost jeho pokračování v účasti (dle uvážení lektora akce či dodavatele) bez nároku na vrácení kurzovného a bez zrušení závazky uhradit celou cenu akce.

Podmínky účasti na akci

Pro účast na akci mohou existovat podmínky, které jsou uvedeny v popisu akce. Další podmínky mohou být sděleny dodatečně po objednávce či v průběhu akce (např. nutnosti vypracovat určité domácí úkoly apod.).

Online kurzy

Naše online kurzy a jiný online materiál může být digitálním obsahem, který není dodáván na hmotných nosičích a kupující tak bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku u takového materiálu nelze odstoupit od smlouvy po okamžiku jeho dodání, kterým se rozumí sdělení odkazu pro zhlédnutí či připojení k živém přenosu. Zároveň účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí přihlášením s tím, že obsah je mu zpřístupněn automaticky před začátkem kurzu, po jeho úhradě či po dohodnutí objednávky.

Nedodržení závazků účastníka

Pokud je součástí podmínek účasti na akci závazek účastníka či je tento závazek s účastníkem individuálně domluven (např. platba do určitého data, účast na celém výcviku atd.) a účastník závazek nesplní či poruší, zaniká jeho právo na účast na zbytku akce (tedy i zbylých dílech vícedílné akce apod.) a to nejpozději k okamžiku nesplnění či porušení závazku. Zároveň i v takových případech nadále platí veškeré závazky, které lze splnit se zpožděním (např. doplacení). Organizátor má právo použít platby, které účastník uhradil v rámci jiných akcí, k pokrytí nedodržených závazků účastníka, a neposkytnout plnění, za jehož účelem byly uhrazeny.

Manipulační poplatky

Při úkonech nad rámec standardního hladkého průběhu přihlášky, úhrady a účasti na kurzu může být účastníkovi účtován manipulační poplatek. Výše takového poplatku závisí na charakteru dané činnosti či dohody nad rámec běžného. Minimální výše takového poplatku je však 300 Kč.

Kurzové ztráty a poplatky za převod

Pokud účastník posílá částku uvedenou v určité měně v jiné měně, než ve které byla uvedena, je plně odpovědný za to, že přijde dostatečná částka v měně, ve které byla částka uvedena.

Pokud je s převodem spojen bankovní poplatek, účastník vždy hradí poplatek sám (např. zadává úhradu poplatku plátcem) a pokud to není možné, pak navyšuje platbu o částku, která pokryje poplatek účtovaný na naší straně.

Pokud nám přijde buď nižší než uvedená částka, nebo jsou s převodem spojeny poplatky na naší straně, které platba účastníka již nepokrývá, zavazuje se účastník uvedenou částku a krytí poplatků doplatit. V takovém případě opět nese náklady na tuto další platbu doplatku.

V případě chybné platby ze strany účastníka či jiného důvodu posílání platby zpět se vždy posílá zpět nejvýše taková částka, která přišla, snížená o případné poplatky, které jsou s převodem spojeny. Pokud např. účastník posílal částku 10 Euro, přišla částka 230 Kč a poplatky banky za převod zpět stojí 100 Kč, posílá se zpět nejvýše 130 Kč.

Zrušení kurzu či jeho části

V případě zrušení kurzu ze strany dodavatele před začátkem akce má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení.

V případě zrušení kurzu ze strany dodavatele v průběhu akce má účastník nárok na vrácení pouze části kurzovného přímo úměrné části akce, která se k okamžiku zrušení ještě neuskutečnila ani neuskuteční.

V případě zrušení části akce (např. odpadnutí lekce pravidelného kurzu z důvodu nemoci lektora) nevzniká kupujícímu nárok na zrušení účasti na zbytku kurzu či vrácení peněz za zbytek kurzu, který se konat bude.

Při zrušení kurzu ze strany dodavatele mají nárok na výše uvedené vrácení kurzovného pouze ti účastníci, kteří k okamžiku zrušení nebyli z akce již odhlášeni.

Časové rozpětí události

Časový rámec události se může lišit od předpokládaného rozsahu, který byl dříve uveden (např. skončit dříve či později oproti popisu akce), při zachování úplnosti obsahu dané události. V takovém případě nevzniká nárok na snížení kurzovného.

Platnost předplatného a permanentky

Předplatné na pravidelné kurzy a permanentky na 10 vstupů jsou vydávány na jméno, nelze je použít pro jinou osobu.

Platnost (časové omezení) předplatného ani permanentky nelze prodloužit. Po uplynutí doby, na kterou jsou vypsány je nelze použít, a není možné za ně vrátit peníze.

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Drunou.

Lektoři a personální obsazení akcí

Pokud jsou v popisu akce uvedeni lektoři či jiné osoby, které se na průběhu, vedení či organizaci akce podílejí, neznamená to, že budou na akci po celý čas konání přítomny všechny z těchto osob. Pokud například výcvik dle popisu akce vyučují dva lektoři, může výuku v některé dny či celé semináře vést jeden z lektorů bez přítomnosti druhého lektora a v ostatní dny či semináře může výuku vést druhý lektor bez přítomnosti prvního lektora. Pokud je v popisu akce konkrétně uvedeno, které osoby budou ve které dny či semináře na akci přítomny, vyhrazuje si dodavatel právo toto obsazení změnit s ohledem na nepředvídatelné okolnosti, aktuální dostupnost daných osob a aktuální organizační potřeby.

Změna ceny ubytování, stravy, konzultací a jiných zprostředkovaných služeb

V případě, že je v rámci akce uváděna cena ubytování, stravy, konzultací či jiných, námi zprostředkovaných služeb, se může cena měnit s ohledem na to, že cenu mění koncový dodavatel služby (ubytovna, kuchařka, konzultant atd.). Účastník v takovém případě nemá nárok požadovat danou službu za původní cenu před změnou. Tento bod se týká zejména akcí, které probíhají po jednotlivých modulech po delší období.

Změna místa konání

Místo akce může být změněno na jiné, v rámci téhož města. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení uhrazeného kurzovného či její části, ani na jeho převedení na jinou událost a podobně.

Odstoupení od smlouvy

Na akce (kurzy, výcviky, semináře, individuální sezení, živě přenášené online semináře atd.) se nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy, jelikož se jedná o výjimku dle § 1837 písm. j).

V případech, na které se dle zákona nevztahuje výjimka (např. prodej fyzického zboží či služeb bez konkrétního data či období konání), má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu od smlouvy jejímž předmětem je dodání zboží a služeb, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby.

Spotřebitel uděluje výslovný souhlas dodavateli s poskytnutím či započetím poskytování služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel v tomto případě není oprávněn od smlouvy odstoupit.