Platební a storno podmínky

Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Kapacita míst je omezena, při přijetí rezervační zálohy až po překročení této kapacity bude vaše rezervační záloha vrácena.

Vystavení faktury či daňového dokladu

Účastník je povinen bez zbytečného prodlení, nejpozději však 15 dní po své registraci, nahlásit, že bude potřebovat vystavit fakturu či daňový doklad, spolu se sdělením svých fakturačních údajů, a to prostřednictvím formuláře k tomu určeného, emailem či telefonicky. Pozdějších žádostem nebude možné vyhovět.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci vašeho místa.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem akce či před začátkem první lekce uceleného kurzu a je podmínkou vaší účasti na akci.

Platbu můžete provést těmito způsoby:

- v hotovosti na recepci

- převodem na účet

Jednorázové vstupy na večery nebo pravidelné akce hradíte přímo lektorovi.

Předplatné nebo vstupné na akce hradíte na recepci.

Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány emailem, nebo jsou uvedeny u dané akce, nebo pravidelné hodiny.

Příchod na kurz fyzicky pořádaný v našich prostorách

Účastník je povinnen na začátek kurzu přijít včas a s dostatečným předstihem na to, aby byla hladce vyřízena prezence a bylo možné včas začít. Vhodná doba může být 15 minut před začátkem. Pokud má účastník zpoždění, je povinnen nám toto oznámit telefonicky spolu s předpokládaným časem příchodu či příjezdu. Ten by však ani v takovém případě neměl nikdy u kratších lekcí přesáhnout 10 minut a u celodenních seminářů 30 minut po začátku.

Stejně tak je povinnen mít s sebou všechny další náležitosti pro vstup do kurzu, jako je případný doplatek v plné výši či případné další materiály a podklady, pokud byly pro vstup na daný kurz požadovány.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako vaše potvrzení závazku, že na akci přijdete. Její úhradou přijímáte svou odpovědnost za to, že se na akci budete moci dostavit, stejně jako důsledky níže uvedené, pokud se na akci nedostavíte. Tato záloha pokrývá zejména případy, kdy nemůžete dorazit z důvodu své nemoci, z důvodu nečekané časové indispozice, komplikace s dopravou a jiné důvody nedostavení se na kurz či událost, včetně okolností jako je vaše karanténa.

Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uplatňuje storno poplatek z celkového kurzovného, a to ve výši zálohy. Uhrazená záloha se nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli. Tato záloha pokrývá zejména případy, kdy nemůžete dorazit z důvodu své nemoci, z důvodu nečekané časové indispozice, komplikace s dopravou a jiné důvody nedostavení se na kurz či událost.

Zrušení účasti na individuálním sezení

Při zrušení účasti na individuálním sezení ze strany účastníka méně než týden před jeho termínem se účastník zavazuje uhradit jeho plnou cenu, případně za sebe sám sehnat náhradníka. Toto platí ať je důvod zrušení účasti jakýkoliv.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Online kurzy

Naše online kurzy a jiný online materiál může být digitálním obsahem, který není dodáván na hmotných nosičích a kupující tak bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku u takového materiálu nelze odstoupit od smlouvy po okamžiku jeho dodání, kterým se rozumí sdělení odkazu pro zhlédnutí či připojení k živém přenosu. Zároveň účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí přihlášením s tím, že obsah je mu zpřístupněn automaticky před začátkem kurzu, po jeho úhradě či po dohodnutí objednávky.

Manipulační poplatky

Při úkonech nad rámec standardního hladkého průběhu přihlášky, úhrady a účasti na kurzu může být účastníkovi účtován manipulační poplatek. Výše takového poplatku závisí na charakteru dané činnosti či dohody nad rámec běžného. Minimální výše takového poplatku je však 300 Kč.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany Druny má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení.

Platnost předplatného a permanentky

Předplatné na pravidelné kurzy a permanentky na 10 vstupů jsou vydávány na jméno, nelze je použít pro jinou osobu.

Platnost (časové omezení) předplatného ani permanentky nelze prodloužit. Po uplynutí doby, na kterou jsou vypsány je nelze použít, a není možné za ně vrátit peníze.

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Drunou.

Změna ceny ubytování, stravy, konzultací a jiných zprostředkovaných služeb

V případě, že je v rámci akce uváděna cena ubytování, stravy, konzultací či jiných, námi zprostředkovaných služeb, se může cena měnit s ohledem na to, že cenu mění koncový dodavatel služby (ubytovna, kuchařka, konzultant atd.). Účastník v takovém případě nemá nárok požadovat danou službu za původní cenu před změnou. Tento bod se týká zejména akcí, které probíhají po jednotlivých modulech po delší období.

Změna místa konání

Místo akce může být změněno na jiné, v rámci téhož města. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení uhrazeného kurzovného či její části, ani na jeho převedení na jinou událost a podobně.